Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemen bepalingen

Behoudens andersluidende en door ons uitdrukkelijk aanvaarde bepalingen, zijn al onze offertes en verkopen uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, bij uitdrukkelijke overeenkomst worden de klanten geacht deze voorwaarden te aanvaarden en van hun eventuele algemene aankoopvoorwaarden af te zien.
De overeenkomsten afgesloten met onze afgevaardigden en vertegenwoordigers moeten, om ons geldig te kunnen verbinden, vooraf ter bekrachtiging aan het bevoegd orgaan van onze firma worden voorgelegd.  Wanneer wij als vertegenwoordigers en voor rekening van een fabrikant optreden, dan wordt deze laatste als verkoper beschouwd en zullen zijn algemene voorwaarden samen met de onze op de koop toepasselijk zijn.
Wij behouden ons het recht voor het materieel te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn.
De aanduidingen vermeld op foto’s, illustraties, tekeningen, enz… betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel bij benadering verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.  Studies en documenten die aan de klant worden bezorgd blijven de volledige eigendom van onze firma en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating niet meegedeeld noch uitgevoerd worden.

2. Afsluiten van de koop

Onder voorbehoud van bovenstaande bepalingen, zijn onze offertes steeds vrijblijvend, behoudens verkoop.  De bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd na bevestiging door het bevoegd orgaan van onze firma.
Wanneer de koper voor de financiering van een verkoop beroep doet op een kredietinstelling, dan wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij de bestelling beschouwd worden door het feit alleen van het verstrijken van de overeengekomen termijn.
In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek.  Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering der werken van toepassing zijn.
Indien bepaalde onderdelen, waarvan de precieze staat op het ogenblik van de opstelling van het bestek of van het demonteren ons zouden ontgaan zijn, vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de klant gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

3. Levering - termijn

In alle gevallen worden de goederen geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen voor verzending.  De levering kan gebeuren door een eenvoudig bericht van ter beschikkingstelling.  Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur, te rekenen vanaf dit bericht in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan en eventueel de vervoerkosten moeten dragen.
De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding opgegeven en is niet strikt van toepassing.
Deze termijn wordt automatisch verlengd met de duur van gelijk welke oorzaak van schorsing van onze verplichtingen bv. in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, brand, enz…  In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een eind nemen, zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant.
Voor de levering van nieuw materiaal moet de termijn begrepen worden voor de afwerking in de fabriek.  De termijn begint slechts te lopen na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk maken de bestellingen uit te voeren.  Voor herstellingen moet de termijn begrepen worden voor afwerking in onze werkplaatsen.
Hij begint slechts te lopen na akkoord van de klant met ons bestek en zover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd wordt.
Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen:

  1. wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd;
  2. wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht;

3. wanneer de inlichtingen of documenten te bezorgen door de klant niet tijden ontvangen werden.

4. Prijs

Behoudens andersluidende bepalingen gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen, belastingen ten laste van de klant, onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de marktschommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening gehouden met de prijzen die door onze fabrieken bepaald worden en die op de dag van de ter beschikkingstelling van de klant van toepassing zijn.
Het materieel wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten.
In geval van gespreide betalingen zijn de overeengekomen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd, zonder dat de klant een vertraging in de levering kan inroepen om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken.

5. Aanvaarding

Aangezien de goederen geacht worden in onze werkplaatsen te zijn geleverd betekent de handtekening van de klant of van zijn personeelsleden op het proces-verbaal van ontvangst eveneens aanvaarding ervan.
In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit proces-verbaal, zal het materieel als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant ons binnen de 48 uren de redenen daarvoor, met bewijzen ter staving bekend maakt.
In alle andere gevallen moet elke klacht, ons binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden ter kennis overgebracht.

6. Vervoer

Het vervoer, en in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico’s en gevaar: de klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders, zelfs indien de zending franco geschied is.
De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen.

7. Monteren

Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de klant.  Deze tijdelijke terbeschikkingstelling kan voor ons geen enkele aansprakelijkheid doen ontstaan, de klant verbindt zich integendeel ertoe ons te dekken tegen elk verhaal dat op grond daarvan eventueel tegen ons zou worden uitgeoefend.

8. Waarborg.

Behoudens andersluidende overeenkomst waarborgen wij het verkocht materieel tegen elk gebrek in de materie of tegen elk gebrek in het werk, gedurende een duur van maximum 24 maanden, te rekenen vanaf de levering.
De klant die een dergelijk gebrek inroept moet op straf van het verliezen van de waarborg, ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terugzenden.
Wij zijn van elke waarborg ontslagen wanneer gedurende de waarborgperiode het materieel toevertrouwd wordt aan derden die ermee belast worden de werking ervan na te gaan of het te herstellen, evenals wanneer de geleverde onderdelen vervangen worden door andere die van buiten onze firma afkomstig zijn.
Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen enz… te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degene die zich van het materieel bedient.
Onze aansprakelijkheid is zelfs in geval van ongevallen met personen of goederen die uit een gebrek in de materie of een gebrek in het werk kunnen voortvloeien, bij uitdrukkelijke overeenkomst strikt beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil, in onze werkplaatsen, van de onderdelen die door onze technische diensten als defect erkend werden, met uitdrukkelijk uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden ook, waarbij de klant zowel nu als dan uitdrukkelijk afziet van elke klacht tegen ons en ons bovendien dekt tegen elk verhaal dat door derden om reden van deze aansprakelijkheid tegen ons zou kunnen worden uitgeoefend.
De vervangende onderdelen blijven onze eigendom.
Onze tussenkomst onder waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen.  De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materieel.  Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materieel niet op één van de overeengekomen vervaldagen betaald wordt.
Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal alleen de waarborg van de fabrikant van de onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel, de klant zal rechtsreeks tegen deze fabrikanten verhaal moeten uitoefenen.

9. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.  Elke niet binnen de 8 dagen na ontvangst geprotesteerde factuur, wordt geacht definitief aanvaard te zijn.
Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot ontvangst van de betaling nalatigheidintresten verschuldigd zijn tegen een rentevoet van (1%) per maand, waarbij een aangevangen maand als een volledige maand zal gelden.
In geval van ingebrekestelling en of gerechtelijke vordering worden de kosten daarvan geraamd op 10% van het totale facturatiebedrag.
De koopsom of het resterende deel daarvan is in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien:
- één (of meer) overeengekomen betalingstermijn(en) niet wordt (worden) nageleefd.
- de koper in staat van faillissement is geraakt, uitstel van betaling vraagt of een gerechtelijk akkoord is aangevraagd.
- enig ander beslag door derden op goederen of vorderingen van koper wordt gelegd.
- de koper overlijdt, of ingeval van rechtspersoon, deze wordt ontbonden, dan wel het bedrijf van de koper wordt geliquideerd.

10. Eigendomsvoorbehoud

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten.
In alle gevallen waarin de koper zijn verplichtingen niet integraal zou nakomen, en ondermeer de vastgestelde vervaldagen niet zou eerbiedigen, kan de verkoop als van rechtswege ontbonden beschouwd worden, mits eenvoudig bericht van onzentwege betekend door een ter post aangetekend schrijven, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  De verkoper kan de teruggave van het materiaal eisen.
Wanneer de verkoper van deze mogelijkheid gebruikt maakt, zullen alle door de koper betaalde bedragen voor hem verworven blijven, als forfaitaire en onherroepelijke strafclausule, onverminderd verdere schadevergoeding en interesten indien daartoe grond bestaat.
In een dergelijk geval zal de verkoper het recht hebben het materieel onmiddellijk terug weg te nemen daar waar het zich bevindt waarbij de kosten voor het demonteren, vervoer, enz… ten laste van de koper vallen.  Deze laatste aanvaardt, zowel nu als dan, de schade van de verkoper op een bedrag van 1000BF per dag vertraging te bepalen, onverminderd de andere vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn, wanneer de verkoper door de schuld van de koper het materieel niet kan terugnemen.
We behouden ons evenwel uitdrukkelijk het recht voor een afschrift van de factuur neer te leggen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel, woonplaats of verblijfplaats van de koper, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 19 juli 1957, teneinde ons voorrecht te behouden in geval van clausule van eigendomsvoorbehoud waarvan sprake in onderhavig artikel om gelijk welke reden geen uitwerking zou hebben.  Het neerleggen van de factuur kan nooit beschouwd worden als een verzakking van onzentwege aan bedoelde clausule van eigendomsvoorbehoud.
Indien de koper geen eigenaar is van de gebouwen waarin hij zich activiteiten uitoefent, verbindt hij zich ertoe om, vooraleer het materieel wordt geleverd, bij aangetekend schrijven de eigenaar te verwittigen dat het materieel niet zijn eigendom is. Tezelfdertijd zal hij tevens aan de verkoper naam en adres meedelen van de eigenaar van de gebouwen.

11. Toekenning van rechtsmacht

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elk geschil dat rechtsreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit een verkoop of uit diens prestaties waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van Antwerpen, tenzij zij zelf, optredend als eisers, zou verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde Rechtbank aanhangig te maken.  Dit zal gelden zelfs in geval van tussenvordering of van een beroep op de waarborg of wanneer er meerdere verweerders zijn.